Miesto maršrutai
   Tvarkaraščiai
   Autobusų stotis
Savanorių a. 5,
Panevėžys
(8 45) 46 33 33
  


KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS PANEVĖŽIO MIESTE TAISYKLĖS,
patvirtintos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.1-83


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžio mieste taisyklės (toliau - taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.
2. Taisyklėse nustatyta važiavimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžyje tvarka, vežėjo, vairuotojo, keleivių pareigos, atsakomybė, teisės ir kontrolė.
3. Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis keleivių vežimu transporto priemonėmis, turinčiomis licencijos kopijas.
4. Keleivių vežimą autobusais organizuoja Panevėžio miesto savivaldybė (toliau - Savivaldybė).
5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

II. EISMO ORGANIZAVIMAS

6. Vietinio(miesto) reguliarūs autobusų reisai organizuojami tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747.
7. Vežėjams vežti keleivius reguliariais reisais nustatytu vietinio (miesto) maršrutu išduodamas leidimas. Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susiekimo autobusų maršrutais išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Leidimų vežti keleivius reguliaraus susiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62.

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

8. Autobusai, kursuojantys vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, privalo būti apipavidalinti pagal Keleivinio kelių priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 reikalavimus.
9. Reklama autobusuose įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55.

IV. STOTELĖS

10. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų stotelių vietas nustato Savivaldybė.
11. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR ir statybos techninių reikalavimų reglamentu STR. Kelio ženklai "Stotelė" statomi pagal Kelių eismo taisyklių ir Lietuvos standarto LST reikalavimus, ant ženklo nurodant stotelės pavadinimą.
12. Vežėjai pateikia ir atnaujina informaciją apie autobusų eismą visose stotelėse.

V. BILIETŲ PARDAVIMAS

13. Vežėjai privalo taikyti nustatyta tvarka patvirtintus tarifus, o vairuotojai (konduktoriai) – išduoti nustatytos formos bilietus. Bilietą privalo turėti kiekvienas keleivis, išskyrus tuos, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.
14. Draudžiama parduoti du ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto.
15. Bilietas suteikia teisę važiuoti ir vežti bagažą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu.
16. Vairuotojas nustatyta tvarka turi registruoti autobusuose parduodamus bilietus.
17. Vairuotojas privalo bilietus parduoti iš karto, kai tik keleiviai įlipa į autobusą. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų visiems keleiviams, kurie tuo metu nori juos įsigyti. Jeigu vairuotojams neužtenka laiko parduoti bilietus visiems į autobusą įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrių (toliau - Miesto ūkio skyrius) dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

VI. VEŽĖJO, VAIRUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Vežėjas privalo:
18.1 užtikrinti nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių laikymąsi;
18.2 autobusuose iškabinti išrašus iš šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių transporto lengvatas.
19. Vairuotojas turi teisę:
19.1. vežėjo pavedimu atlikti keleivių kontrolę;
19.2. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;
19.3. nepriimti arba išlaipinti artimiausioje stotelėje keleivius, kurie neblaivūs, apsirengę nešvariais drabužiais, turi draudžiamą vežti bagažą ar kitaip pažeidžia taisykles;
19.4. laikinai nutraukti reguliarų eismą, esant neišvažiuojamiems keliams, sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai bet kokiu tuo metu galimu būdu jis privalo pranešti vežėjui ir Miesto ūkio skyriui.
20. Vairuotojas privalo:
20.1. būti tvarkingai ir švariai apsirengęs, užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą, keleiviui pasiteiravus, informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką;
20.2. saugiai įlaipinti keleivius pro priekines autobuso duris (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ir vaikiškais vežimėliais), išlaipinti pro vidurines ir galines autobuso duris, transporto priemonei privažiavus prie kelkraščio; užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus keleivių orumą įžeidžiandžio elgesio, rūkymo salone, garso technikos ar ryšio priemonių naudojimo, jeigu tai nepriimtina bent vienam keleiviui, ir pan.), nepriimti ir išlaipinti artimiausioje stotelėje keleivius, trikdančius kitų keleivių ramybę ir kliudančius ekipažui dirbti;
20.3. kelionės metu turėti privalomus dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;
20.4. laikytis nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių, pranešti keleiviams apie maršruto pakeitimą;
20.5. nepažeisdamas talpumo normų, paimti to paties vežėjo autobusais vežtus keleivius, jei minimos transporto priemonės sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių negalima pristatyti keleivių į paskirties stotelę;
20.6. autobuse rastus keleivių daiktus atiduoti į vežėjo buveinę.
21. Vairuotojams, vežantiem keleivius, autobuse draudžiama rūkyti, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.
22. Vežant keleivius esant žemesnei negu 0° C oro temperatūrai, autobuso salonas turi būti šildomas.
23. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjas ir vairuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VII. KELEIVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

24. Keleiviai privalo laukti autobuso stotelėje ir gali įlipti arba išlipti tik autobusui sustojus stotelėje. Į autobusą keleiviai turi įlipti pro priekines duris (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ir vaikiškais vežimėliais), išlipa pro vidurines ir galines duris.
25. Pirmumo teisę įlipti į autobusą turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys ir senyvo amžiaus žmonės. Nurodytiems asmenims kiti keleiviai privalo užleisti sėdimas vietas, virš kurių yra užrašai „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkami simboliai.
26. Keleivis turi teisę:
26.1. užimti laisvą sėdimą vietą;
26.2. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, taip pat naudotis lengvatomis (autobusuose), nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme.
27. Aklasis turi teisę važiuoti autobusu su šunimi vedliu tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju šių taisyklių 42 punkte numatytas reikalavimas vežti gyvūnus taroje netaikomas.
28. Keleivis privalo:
28.1. prieš įlipdamas į autobusą įsigyti ir turėti bilietą, jeigu nėra galimybių to padaryti, bilietą važiuoti autobusu turi nedelsdamas įsigyti iš vairuotojo toje stotelėje, kurioje įlipo;
28.2. įlipęs į autobusą nedelsdamas pažymėti vienkartinį važiavimo bilietą (taloną) žymėjimo įtaisu (komposteriu) arba parodyti vairuotojui galiojantį terminuotą bilietą;
28.3 saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir pateikti jį vairuotojui ar kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;
28.4. netrikdyti kitų keleivių ramybės, nekliudyti ekipažui dirbti ir laikytis šiose taisyklėse nustatytos tvarkos;
28.5. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims dokumentų, patvirtinančius teisę į transporto lengvatas, originalus;
28.6. neturėdamas galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, privalo pirkti bilietą už visą kainą;
28.7. laikytis autobuse iškabintų taisyklių, informacinių simbolių, skelbiamų garsinių signalų reikalavimų;
28.8. pasirūpinti savo saugumu, jei yra laisvų vietų, atsisėsti, stovint laikytis už autobuse įrengtų turėklų.
29. Keleiviams draudžiama:
29.1. įsigyti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto;
29.2. kalbinti autobuso vairuotoją ar kitaip trukdyti, kai jis vairuoja minimą transporto priemonę;
29.3. važiuoti neblaiviems (girtiems) ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti autobuso išorę ir vidų, dėti bagažą ant transporto priemonės sėdynių ir leisti ant jų stovėti vaikams;
29.4. rūkyti, valgyti, gerti, šiukšlinti, triukšmauti ar kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką ir trukdyti kitiems keleiviams.
30. Vežėjui padarytą žalą (apgadinta autobuso išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas ir kt.) kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.
31. Galinėje maršruto stotelėje keleiviai privalo išlipti.
32. Sugedus autobusui, pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę keleiviui važiuoti kitu autobusu iki galinės maršruto stotelės.

VIII. BILIETAI, JŲ ŽYMĖJIMAS

33. Bilietai yra vienkartiniai ir terminuoti. Vienkartiniai bilietai autobusuose pažymimi komposteriu. Komposteriai gali būti mechaniniai, elekromechaniniai ir elektroniniai.
34. Terminuotų arba terminuotų vardinių (toliau - terminuoti) bilietų žymėti nereikia.
35. Autobuso vienkartinis bilietas (pažymėtas) suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Terminuotas bilietas suteikia teisę važiuoti autobusais biliete nurodytomis sąlygomis.
36. Bilietas, sugadintas taip, kad negalima iššifruoti jame esančio įrašo arba perskaityti jo numerio, arba atpažinti komposterio žymų vienkartiniame biliete, negalioja.

IX. BAGAŽO VEŽIMAS

37. Autobuso salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma neviršija 120 cm (neužima papildomos keleivio vietos), vienetą. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, neišiame punkte nurodyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.
38. Autobusais draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjauti naudojamus daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti. Autobusais tap pat draudžiama vežti dviračius, išskyrus atvejus, jei autobuse yra tam specialiai įrengta vieta.
39. Keleivis, papildomai pažymėjęs iš vairuotojo įsigytą vienkartinį bilietą (visos kainos), gali vežti:
39.1. antrąjį rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm;
39.2. bagažą, kuris užima ne daugiau kaip vieną papildomą keleivio vietą, yra ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm, ne sunkesnis kaip 40 kg arba kurio bendra matmenų suma neviršija 180 cm ( mažamečio vaiko vežimėlis ir neįgaliojo vežimėlis nelaikomi bagažu).
40. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis.

X. GYVŪNŲ VEŽIMAS

41. Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną taroje (gali būti rankinė), kurios matmenys ne didesni kaip 60 x40 x 20 arba kurios bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm.
42. Gyvūnui priteršus autobuso saloną, keleivis, vežantis gyvūną, privalo nedelsdamas išvalyti suteptą vietą.
43. Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei ir privalo ją atlyginti, taip pat laikytis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo Panevėžio mieste taisyklių.

X. VEŽĖJŲ, VAIRUOTOJŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

44. Vežėjų, vairuotojų darbą ir keleivius kontroliuoja Savivaldybės ir kitos valstybinės institucijos, kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė.
45. Vežėjai gali atlikti savo įmonės autobusų vairuotojų, tais autobusais važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kontrolę arba įgalioti kitus juridinius asmenis tai atlikti.
46. Vežėjai, vairuotojai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus pareigūnų, turinčių kontrolės teisę, reikalavimus.
47. Autobusų kontrolės teisę turinčių pareigūnų stabdomas vairuotojas privalo sustabdyti autobusą, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus vairuotojo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus. Vairuotojui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.
48. Kontrolierius privalo būti prisisegęs skiriamąjį ženklą (kortelę, ženkliuką) arba vilkėti uniformą, keleivio reikalavimu parodyti pažymėjimą. Savivaldybės pareigūnai kaip skiriamąjį ženklą turi pateikti kontrolieriaus pažymėjimą.
49. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:
49.1. kaip vežėjai, vairuotojai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;
49.2. kaip vežėjai ir vairuotojai laikosi maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
49.3. ar vairuotojai teisingai išduoda ir įformina bilietus ir ar turi kelionės dokumentus.
50. Kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti vieną iš šių bilietų ar dokumentų:
50.1. autobuso vienkartinį (pažymėtą) bilietą;
50.2. galiojantį autobuso terminuotą bilietą;
50.3. autobuso vienkartinį (pažymėtą) arba galiojantį vardinį terminuotą bilietą su nuolaida ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatas.
51. Keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo septynerių iki keturiolikos metų be bilieto, jei kontrolės metu:
51.1. nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto autobuso vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatas;
51.2. pateikia kontrolieriui kitame autobuse arba kelis kartus pažymėtą vienkartinį bilietą arba jį pažymi kontrolės metu;
51.3. pateikia kontrolieriui kito keleivio perduotą pažymėtą ir jau naudotą (to reiso) bilietą.
52. Kontrolierius nustatęs šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, keleiviui surašo administracinį nurodymą arba priima nutarimą. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.
53. Keleiviai, kurie važiuoja nešvariais drabužiais arba vežasi draudžiamą bagažą, turi būti išlaipinti artimiausioje stotelėje.
54. Kontrolę atliekantys pareigūnai, nustatę vežėjo ar vairuotojo aplaidumą, šių taisyklių reikalavimų nesilaikymo ar piktnaudžiavimo faktus, surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, esant atitinkamoms sąlygoms kartu surašo ir administracinį nurodymą arba priima nutarimą. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. Kitais atvejais surašomas atitinkamas aktas.
55. Kontrolierius turi teisę:
55.1. išlaipinti iš autobuso keleivį , jei jis važiuoja be bilieto ir atsisako jį įsigyti, taip pat jeigu už šių taisyklių pažeidimus keleiviui reikia surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolą ar administracinį nurodymą;
55.2. pristatyti į policijos įstaigą be bilietų važiavusius keleivius, kurie neturi arba atsisako pateikti jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, reikalingus administracinės teisės pažeidimo protokolui surašyti;
55.3. paimti negaliojančius ir suklastotus bilietus ir dokumentus;
55.4 reikalauti, kad kleiviai vykdytų ir kitus jo teisėtus reikalavimus.
56. Administracinės nuobaudos skyrimas neatleidžia keleivio nuo pareigos sumokėti už tolesnį važiavimą ir bagažo vežimą.
57. Vežėjai privalo nustatyti vairuotojų(kontrolierių) nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti vairuotojų (kontrolierių) atžvilgiu įstatymuose nustatytų poveikio priemonių.

© UAB "Panevėžio autobusų parkas", J.Basanavičiaus 67 K4, Panevėžys. Įmonės kodas 147024322 PVM kodas LT47024319 Duomenys kaupiami ir saugomi "VĮ Registrų centras" Juridinių asmenų registre
2004 Sprendimas UAB "LITS".